De gewone man - Jos Palm

Al gaat het voor de gewone man hier nu beter, er blijven elders miljarden sukkelaars, in het bijzonder vrouwen, die nog steeds het slachtoffer zijn van malafide politici, crapuleuze potentaten en religieuze fanatici. Het is voor hen dat we dit boek moeten lezen om ons te doen beseffen hoeveel werk er nog is om artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een realiteit te maken: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’ Ergerlijk is wel dat er geen vrouw op de voorkaft staat. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Vlaamse laaggeletterdheid kost ons elk jaar 425 miljoen euro - Wouter Duyck

Er werd druk gewerkt aan dialoogscholen en leerlijnen over burgerschap. Dat te veel van onze leerlingen ondertussen niet meer kunnen lezen, blijkt bijzaak. In plaats van leerlingen te leren om te lezen, zich te informeren en na te denken, wordt door het onderwijs neergeschreven wat ze moeten denken. Dat moet anders. Als zowel de taalkelder als het wiskundedak in brand staan moet er geblust worden. Het is hoog tijd dat onderwijs opnieuw om leren draait. De factuur van deze nalatigheid is ondertussen voor u, de belastingbetaler.

De Republiek der Letteren - Hans Bots

De ingebeelde culturele eenheid van Europa is niet door de voorlopers van de Europese Unie uitgevonden, maar heeft diepe wortels in de intellectuele wereld van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. En eigenlijk dateert ze nog van veel vroeger. Dankzij de boekdrukkunst konden wetenschappers en schrijvers, veelvuldiger en sneller, over de landsgrenzen heen elkaars ideeën leren kennen. De drukpers werd dus een acceleratiemachine van het intellectuele leven. Recensie door Leo De Haes.

Lentesymposium van het LVSV

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond organiseert op zaterdag 21 april van 10 uur tot 12u30 een Lentesymposium over Identiteit, Religie & Liberalisme.  Het debat rond identiteit en religie werd de voorbije jaren vooral vanuit conservatieve hoek gevoerd. Nochtans biedt ook het liberalisme uitgesproken visies in deze problematiek. Sprekers zijn Dirk Verhofstadt, Marc Devos en Gilles De Moor. Dit vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23 in Gent.

Finding Your Feet - Richard Loncraine

Wanneer 'Lady' Sandra Abbott erachter komt dat haar echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar beste vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in te trekken. Sandra zou niet méér kunnen verschillen van de openhartige, volop datende, vrijgevochten Bif, die in een huurflatje woont. Maar die verandering van omgeving is misschien wel juist wat ze nodig heeft. Tegen haar zin in neemt Bif Sandra mee naar haar stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert kennen.

We need to talk about... asiel en migratie

Het Geuzenhuis organiseert op maandag 23 april om 20 uur een debatavond over de manier waarop we zouden moeten omgaan met asiel en migratie. Ze doet dat met Mark Elchardus (socioloog, emeritus VUB), Kati Verstrepen (Vlaamse liga voor de mensenrechten), Ilse Ruyssen (econoom en migratie-expert UGent) en Andreas Tirez (econoom, lid van denktank Liberales). John Vandaele (MO-magazine) modereert. Studenten en leden van het Geuzenhuis en het Vermeylenfonds betalen 3 euro inkom, niet leden 5 euro.

Is Europa sociaal? - Geert Messiaen

Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, stelt op dinsdag 8 mei 2018 om 14u30 zijn nieuw boek Is Europa sociaal? voor in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Messiaen staat bekend als een groot pleitbezorger van de visie dat in elke omstandigheid de patiënt centraal moet staan in de gezondheidszorg. Gezondheidszorg is voor hem een pluralistisch gegeven in een voor iedereen toegankelijk forum. Een boekrecensie volgt.

Over vrijheid, gedachteloosheid en islam - François Levrau

Een zekere maatschappelijke tolerantie, geflankeerd door degelijk onderwijs (en inburgering) en de aanwezigheid van een maatschappelijke basisstructuur die de gelijkheid van kansen, rechten en exit-opties garandeert voor alle burgers, ongeacht geslacht, cultuur en religie kan er wellicht toe leiden dat meer moslims zich ook in de Westerse samenleving aanvaard voelen, er zich op termijn mee associëren, erin opgaan en zich tot slot ook aanpassen. In die zin kan ‘tolerantie’ worden ingezet om de ‘autonomie’ te bevorderen.

Geforceerde diversiteit is de nieuwe Apartheid - Willem Melching

Juist in een tijd waarin de samenhang van de samenleving onder druk staat, is geforceerde diversiteit misplaatst en zal een dergelijk beleid averechts werken. Zodra de Joden in nazi-Duitsland in 1935 als een aparte groep waren gedefinieerd, werden ze door hun medeburgers in de steek gelaten. Eenmaal aan hun lot overgelaten waren ze een makkelijk slachtoffer voor de nazi's. Als geïsoleerde groep maakten ze geen schijn van kans. Dat zal ook het resultaat zijn van een strikt doorgevoerd diversiteitsbeleid.

Cannabis kan je leven redden - Sara De Mulder

Wanneer we druggebruik niet langer beschouwen als onverantwoord, crimineel gedrag maar als een methode om het vol te houden, tegen beter weten in, dan kunnen we misschien met iets meer neutraliteit die maatregelen nemen die nodig zijn om de samenleving leefbaar te maken voor iedereen. Zo kunnen de voordelen van deze planten en producten en hun medicinale toepassingen ten volle worden benut in de medische wereld. En kunnen zieke mensen eindelijk de hulp en ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.

Lemaître - Dominique Lambert

Sommige mensen zijn ondanks hun enorme verdiensten geen sant in eigen land. Zo iemand is de Belgische kanunnik, astronoom en wiskundige Georges Lemaître die in 1894 geboren werd in Charleroi en algemeen beschouwd wordt als de grondlegger van de oerknaltheorie. Bij de verkiezing tot grootste Belg haalde hij nauwelijks de 78ste plaats in Wallonië. En toch kan men hem Lemaître zowat op dezelfde lijn plaatsen met grote namen als Albert Einstein, Edwin Hubble, Fred Hoyle en Arthur Eddington. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het nieuwe vertrouwen - Rik Pinxten

Rik Pinxten probeert ons een ‘derde weg’ aan te reiken tussen de ongebreidelde (economische) globalisering en het (politieke) nationalisme. Het boek valt uiteen in twee delen: enerzijds een uitgebreide analyse van hoe het komt dat de burger zich blijkbaar niet meer kan vinden in de klassieke opdeling tussen globalisering versus nationalisme; anderzijds  een ruwe schets van hoe het anders kan met daarbij een begin van uitwerking rond de problematiek van voeding in al zijn facetten. Recensie door Mark Bienstman.

De Emigrés - W.G. Sebald

We mogen vluchtelingen niet beschouwen als opportunisten maar als dragers van een onpeilbaar leed. Dat beschrijft de Duitse schrijver W.G. Sebald in zijn boek De Emigrés. Daarin heeft hij het over de honderdduizenden Joden in Duitsland en Oostenrijk die naar Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Engeland of de Verenigde Staten trokken. Velen onder hen sloegen op de vlucht voor het nazisme dat in 1933 aan de macht kwam. Ze zochten een veilige plek voor henzelf en hun kinderen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De val van Prometheus - Ton Lemaire

‘Het heeft er veel van weg dat we bezig zijn aan een collectieve zelfmoord’, zo schrijft de Nederlandse antropoloog en filosoof Ton Lemaire in zijn ophefmakende boek De val van Prometheus waarin hij het heeft over de keerzijden van de vooruitgang. Lemaire wordt zowat beschouwd als de goeroe van de groene beweging, een scherpe observator van de aarde, de mens en de natuur die zich fel keert tegen het dominante neoliberale kapitalisme, het progressisme en het ‘onbeperkt infantiliserend consumentisme’. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Pleidooi voor de rechten van de vrouw - Mary Wollstonecraft

Eeuwenlang werd de vrouw behandeld als een stuk eigendom van de man, eerst van de vader, nadien van de echtgenoot en later zelfs van de zonen. Pas tijdens de Verlichting kwamen er stemmen op om mannen en vrouwen een gelijkwaardige status toe te kennen. Denkers als Condorcet, Thomas Paine en Cesare Beccaria zetten de eerste stappen om vrouwen gelijke rechten toe te kennen. Maar de eerste echte feministe was Mary Wollstonecraft met haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het democratisch tekort - Claude Lefort

Het belang van de democratie is de onmogelijkheid voor welke partij of persoon ook om definitief de macht te verwerven en zijn ideeën blijvend door te drukken. Dankzij de democratie is in feite elke koerswisseling mogelijk. Geen enkele macht is absoluut en steeds wordt het beleid getoetst aan het oordeel van de burgers of kiezers. In die zin zijn verkiezingen nog echt ‘feesten’ van de democratie. Waarbij bestaande partijen onverwacht worden afgestraft en nieuwe kandidaten kansen krijgen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het digitale proletariaat - Hans Schnitzler

De Nederlandse filosoof Hans Schnitzler toont aan hoe de fabrieksarbeiders van vroeger vervangen zijn door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers, de industrialisering van de arbeid door de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting door geestelijke uitputting. ‘De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën, tot koopwaar is gereduceerd,’ zo schrijft hij. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Requiem Theresienstadt - Josef Bor

‘Muziek verheft zelfs de gruwelijkste situaties in een ideale sfeer’, aldus Richard Wagner. Hij dwaalde want zelfs hij kon niet vermoeden hoe cynisch de nazi’s, in hun poging om alle Joden uit te moorden, misbruik maakten van musici voor hun ‘definitieve oplossing’. In de belangrijkste concentratiekampen vormden ze koren en orkesten bestaande uit joodse muzikanten. Die moesten het leven van de Joden in de doorgangskampen verlichten en de aangevoerde joden in de vernietigingskampen gerust stellen op weg naar de gaskamers. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Kinderen van Rousseau. Een pamflet tegen de tijdsgeest - Paul Claes

Jean Jacques Rousseau deugt niet. Filosofie kan levensgevaarlijk zijn. De lijst met denkers die zich in hun werken hebben verzet tegen de vrijheid van het individu en de open samenleving is lang: van Plato, Augustinus, Aquino, Hegel, Marx, Nietzsche naar Heidegger. En natuurlijk Rousseau die, volgens Bertrand Russell, pleit voor een ‘pseudo-democratic dictatorship’ waarbij de abstract en mysterieuze Algemene Wil absolute wet is en dictators kunnen spreken namens de wil van het volk. Recensie door Floris van den Berg.

Free Market Fairness - John Tomasi

Moeten de taken tussen de overheid en privé-initiatieven niet anders verdeeld worden? Er gaan meer en meer stemmen op dat de overheid beter een aantal zaken zou overlaten aan de markt en het maatschappelijk middenveld. Dan kan de overheid zich concentreren op de taken die ze behoudt om die dan beter uit te voeren. Het boek Free Market Fairness heeft alvast de verdienste dat het de sociaal nuttige rol van een vrije markt voor het voetlicht brengt. Recensie door Lieven Monserez.