All tagged Koran

Mohammed en het ontstaan van de islam - Marcel Hulspas

Over Mohammed en het ontstaan van de islam schreef Marcel Hulspas een bijzonder lijvig boek. Wie was Mohammed? Wat was zijn boodschap? En hoe kon de islam zich in zo korte tijd zo enorm verbreiden? De auteurs schetst een genuanceerd beeld van de Profeet en de toenmalige wereld. Aan de hand van islamitische en niet-islamitische bronnen en de oudste biografieën over hem laat Hulspas zien dat Mohammed onderdeel uitmaakte van een brede religieuze hervormingsbeweging in Arabië. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Geloof en rede: twee vleugels – Othman El Hammouchi

Rotthier beticht God en de Koran ervan contradicties te bevatten en moreel verwerpelijke richtlijnen aan te bevelen. Het zou leuk zijn mocht hij er een paar geven. De website waarnaar hij linkt (wikiislam) bevat een werkelijke lachwekkende lijst van ‘tegenstrijdigheden’ die alleen afkomstig kunnen zijn van mensen die geen woord Arabisch kunnen en niets begrijpen van de hermeneutiek van heilige teksten. Het is mijn opvatting dat de Koran het letterlijke en moreel volmaakte woord van God is.

Net omdat ouders en religies zo vrij zijn in onze samenleving, is onderwijs zo belangrijk om iedereen de kans te geven zich kritisch en geïnformeerd te vormen. Daarom is er leerplicht en zijn er eindtermen. Onderwijs is de enige plek waar we als samenleving alle jonge mensen even bij ons hebben. Onderwijs dient in dat opzicht niet op de eerste plaats om van leerlingen betere moslims, katholieken of atheïsten te maken. Onderwijs dient ook niet om de opvoeding die jonge mensen thuis krijgen te bevestigen, maar om de ramen en deuren open te gooien.

Het monotheïstisch dilemma - Paul Cliteur

Het monotheïstisch dilemma zal veel stof doen opwaaien, zeker binnen religieuze kringen en diegenen die ervan overtuigd zijn dat religie een belangrijke factor speelt in de sociale cohesie. Cliteur toont overtuigend aan dat elke monotheïstische religie alleen zorgt voor cohesie binnen de eigen geloofsgroep maar ook voor weerstand bij anderen, en dat het daarom geen basis kan zijn voor een vreedzame samenleving. Wie meent dat zijn stellingen veel te scherp zijn moet dringend de ‘heilige’ teksten onderzoeken. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Als sluiers vallen - Nadia Dala

In haar boek Als sluiers vallen gaat de Vlaamse journaliste Nadia Dala op zoek naar de beweegredenen van moslimvrouwen om de hoofddoek al dan niet te dragen. Het brengt haar bij overtuigde, zelfs fundamentalistische moslima’s die de koran als hun hoogste goed beschouwen en bij jonge moslimvrouwen die zich net als Vlaamse feministen in weerwil van hun religieuze of familiale banden vrij voelen en zelfstandig handelen. Het levert een reeks interessante en verrassende portretten op. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Waarover men niet spreekt - Wim Van Rooy

Of men het nu graag hoort of niet, de islam is het probleem, aldus Wim Van Rooy. Het standpunt dat de islam niets te maken heeft met de terreuraanslagen, is onhoudbaar geworden. Steeds meer blijkt dat moslimterroristen en radicale organisaties zowel in Europa als in de rest van de wereld juist op basis van een letterlijke interpretatie van de Koran hun gruwelijke daden pleegden en plegen. In die zin kunnen we niet langer een onderscheid maken tussen een gematigde en een radicale islam. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Mohammed en het ontstaan van de islam - Marcel Hulspas

In de loop van de zesde eeuw begonnen Arabische schrijvers en dichters de ‘oorspronkelijke’ Arabische cultuur te verheerlijken, schrijft Hulspas. ‘De Arabieren, zo zeiden ze, moesten niet hun buren imiteren maar hun eigen gewoonten en gebruiken herontdekken en cultiveren (…) Echte Arabieren streefden naar het oude, zuivere leven in de woestijn.’ Het is in die context dat in de woestijnsteden op het Arabische schiereiland een religieus zelfbewustzijn bloeide. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De Koran uitgelegd - Rachid Benzine

Om kort te gaan, voor mij is de Koran een verwerpelijk inhumaan boek dat dweept en oproept tot geweld en waar ik geschokt door was. Ik wilde dus weleens weten wat Rachid Benzine, een Franse liberale islamkenner met Marokkaanse roots, daarvan vindt. In zijn zopas verschenen boek De Koran uitgelegd trekt hij royaal de kaart van de historische context. Zowat elke soeraparagraaf moet volgens hem tegen de politiek-culturele achtergrond van de 7de eeuw gelezen worden. Recensie door Leo De Haes