All tagged migratie

Het vervallen huis van de islam - Ruud Koopmans

Tot de jihadistische aanslagen die vanaf 2001 overal ter wereld werden gepleegd was er in West-Europa nauwelijks debat over moslims en islam. Koopmans deed met collega’s onderzoek naar de uitspraken die politici en andere opiniemakers in de jaren negentig in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland over immigratie en integratie deden. Van de meer dan 18.000 uitspraken bleek slechts 1,6% van de gevallen moslims en islam tot onderwerp te hebben. Recensie door Martin Harlaar

Grand Hotel Europa - Ilja Leonard Pfeijffer

Grand Hotel Europa is een hotel van vergane glorie ergens in Italië waar de schrijver zijn intrek neemt na een verbroken liefdesgeschiedenis, althans, zo doet hij ons in eerste instantie geloven. Van die geschiedenis, noch van de zoektocht naar een van de laatste schilderijen van Caravaggio zal ik hier iets prijsgeven. Het centrale thema van deze roman is niet die liefdesgeschiedenis, noch die zoektocht. Nee, het centrale thema is het moderne massatoerisme en de gevolgen daarvan voor onze samenleving, meer specifiek voor het Avondland dat, laat dat duidelijk zijn, de boot gemist heeft en uit niets dan verleden bestaat zonder een toekomst te hebben. Recensie door Enno Nuy

In de ban van gele hesjes - Claude Nijs

Zowel de gele hesjes als de crisis over het VN Migratiepact zijn symptomen van het wankele draagvlak en het onvermogen van de huidige politieke instellingen om de bevolking een hoopvol toekomstperspectief te bieden. Terwijl de globale mogendheden, de VS, Rusland en China, de grenzen van elkaars macht en invloedssfeer aan het aftasten zijn, brokkelt de Europese eenheid, door angst beroofd van haar wilskracht, verder af, en winnen extreem linkse en rechtse krachten aan stootkracht.

Allah in Europa – Jan Leyers

De scheiding tussen Kerk en Staat is hier quasi onbestaande en, volgens de meeste strekkingen  binnen deze ideologie, zelfs niet toegestaan. Werkelijk elke stap in het sociale, economische of culturele leven  van een moslim wordt bepaald door wat de Koran, en alle daarvan afgeleide voorschriften, opleggen. Ruimte voor interpretatie, laat staan voor kritische bedenkingen – is er nauwelijks. Dat zoiets nefast is voor de creativiteit binnen een gemeenschap moge duidelijk zijn. Recensie door Mark Bienstman.

De open samenleving en haar grenzen - Floris van den Berg

Als er in een open samenleving teveel mensen zijn of teveel mensen die de grondslagen van de open samenleving niet accepteren, komt het bouwwerk in gevaar en bestaat de kans op ineenstorting. Er gaat een enorme aantrekkingskracht uit van rijke westerse landen voor mensen die ofwel uit door oorlog geteisterde gebieden komen ofwel die in zo’n sociaaleconomisch uitzichtloze positie zitten dat ze naar het rijke westen trekken. Gezien de prognose van bevolkingsgroei, voornamelijk in Afrika, is het aannemelijk dat de stroom van migranten zal aanzwellen.

Continent zonder grens - Theo Francken

De natte droom van Francken is een gemeenschappelijk Europees beleid op basis van het Australisch model. Daarbij worden illegale migranten en/of vluchtelingen zo dicht mogelijk bij de ‘bron’ – dus nog voor ze een levensgevaarlijke oversteek wagen – naar een ‘veilig’  land, conform de vereisten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, BUITEN  de EU gebracht. Volgens Francken is Tunesië daarvoor het meest aangewezen land. Daar zou dan een ‘screening’ gedaan worden van wie wel of niet de EU binnen mag. Recensie door Mark Bienstman.

Het Zwart-Wit denken voorbij - Piet Emmer

Een van de heetste hangijzers van dit moment in Nederland is de omgang met het koloniaal- en slavernijverleden. Al jaren woedt er een heetgebakerde discussie over dit onderwerp waarbij de nuance vaak ver te zoeken is. Zowel het kamp dat meer aandacht wenst voor het slavernijverleden als het kamp dat zich verzet tegen teveel aandacht hiervoor hanteren regelmatig een feitenvrije vorm van argumentatie. Piet Emmer probeert in Het Zwart-Wit denken voorbij juist meer op feiten gebaseerde argumenten aan te voeren. Recensie door Gert Jan Geling.

Killer robots - Frank Vanmassenhove

'België en Vlaanderen moeten eindelijk eens een onafhankelijk instituut oprichten voor toekomstverkenning, zoals in Nederland en Frankrijk. En dus een waarnaar geluisterd moet worden en dat thema's op de politieke agenda kan plaatsen.' Dat stelden Derrick Gosselin en Bruno Tindemans, de auteurs van Toekomstmakers en Thinking Futures in De Tijd. Dat instituut zou de impact van de klimaatverandering, de migratiestromen, de vergrijzing, de energietransitie, de waterschaarste en het gebrek aan zeldzame grondstoffen bestuderen.

Laten we over migratie praten (en kalm blijven) - Patrick Loobuyck

Zou het kunnen dat als de dames en heren politici de discussie over migratie aanvatten vanuit deze breed gedragen consensus we een kwalitatief beter en genuanceerder migratiedebat krijgen? De opgeklopte tegenstelling van beide kanten is vaak fake. Theo Francken is geen Trump en al zeker geen nazi, Groen en sp.a zijn geen watjes. Alstublieft, stop dat polariserend gekissebis en ga samen op basis van feiten en gedeelde morele principes op zoek naar een nog rechtvaardiger en menselijker migratiebeleid. Plus est en vous.

Niet minder maar meer vluchtelingen in de regio opvangen - Gert Jan Geling

Weinig ideeën leiden tot zulke felle reacties in het debat over vluchtelingen en migratie als het idee van ‘opvang in de regio’ (dit betekent: in de buurlanden van het land van herkomst van de vluchtelingen). Dit concept wordt al jaren aangedragen als de enige mogelijke oplossing door diegene die hier in Europa eigenlijk geen vluchtelingen willen, en wordt tegelijkertijd al jarenlang fel bekritiseerd door diegene die van mening zijn dat we vluchtelingen massaal hierheen zouden moeten halen.

Refuge - Alexander Betts & Paul Collier

Vanwege de zogeheten ‘vluchtelingencrisis’ sinds 2015 staat het vluchtelingenvraagstuk vandaag meer dan ooit op de agenda. Zowel van politici, als van beleidsmakers en ook in het publieke debat. De Europese Unie spant zich op dit moment in om een volgende crisis te voorkomen, en is daarom aan de slag gegaan met het sluiten van deals over migratie met landen om Europa heen, evenals met het opnemen van vluchtelingen die nu nog in kampen leven in Afrika. Recensie door Gert Jan Geling

Strangers in our Midst - David Miller

Migratie vormt het meest controversiële probleem van deze tijd. Het leidt tot heftige debatten, en sterke polarisatie in de politiek en samenleving. Veel politici zien zich genoodzaakt om als reactie om het opkomende populisme, wat mee veroorzaakt wordt door het afwijzen van migratie door een aanzienlijk deel van de Europeanen, migratie te beperken. Daar komt dan weer kritiek op, en dan vooral op het (on)ethische gehalte van deze migratiebeperkingen, met name vanuit progressieve en kosmopolitische hoek. Recensie door Gert Jan Geling.

Hoe gelovigen zelf het migratiebeleid frustreren - Gert Jan Geling

Met ‘gelovigen’ doel ik in deze context niet zozeer op religieuze personen, maar vooral op de gelovigen die van mening zijn dat een open migratiebeleid onze samenlevingen tot een betere plek zullen maken. Het zijn diegenen die geloven in een ideale, maakbare, samenleving met open grenzen waar iedereen terecht kan. En datgene wat dat ideaal in de weg staat, dient aan de kant geschoven te worden. Sentimenten die dit frustreren worden weggewuifd. Het ideaal dient daarbij koste wat kost gerealiseerd te worden.      

Het land van aankomst - Paul Scheffer

Het idee van ‘integratie met behoud van de eigen identiteit’ is voorgoed verleden tijd. Waar het om gaat, is de aanvaarding van gemeenschappelijke waarden. Het plaatst de nieuwkomers voor een cruciale keuze: of ze proberen deel te worden van de ontvangende samenleving, maar dan corrumperen bijvoorbeeld moslims hun geloof, of ze blijven zuiver in de leer. Volgens Paul Scheffer zou het helpen als ‘een meer liberale islam voet aan de grond zou krijgen’. In elk geval moet de secularisatie worden voltooid. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het liberalisme en het migratievraagstuk - Gert Jan Geling

Het migratievraagstuk is een van de grootste uitdagingen waar onze Europese samenlevingen op dit moment voor staan. De ‘vluchtelingencrisis’ is dankzij de Turkije-deal weliswaar tot bedaren gebracht, en de sociale en politieke stabiliteit in Europa is hier weer enigszins mee hersteld, maar het lijkt er eerder op dat we ons in Europa in dit opzicht eerder in het oog van de orkaan bevinden dan dat we ons in veilige wateren bevinden. Om nog niet te spreken over de vele vluchtelingen die zich in onveilige wateren bevinden.