All in Essay

Thalers Nobelprijs kan uw gezondheid ten goede komen - Freya Saeys en Tim Smits

Nudging wordt vaak met enige argwaan bekeken omdat het de keuzevrijheid van het individu zou beperken. Gedragswetenschappers zoals Richard Thaler tonen juist aan dat we onze keuzes helemaal niet zo bewust en rationeel maken als we denken. Bovendien is er bij nudging geen sprake van verbieden. Je kunt eenvoudig een andere keuze maken. Je kunt kiezen om toch een ongezonde maaltijd te kiezen, om géén orgaandonor te zijn. Bovendien is het quasi onmogelijk de burger een neutrale keuze te presenteren.

Democratie en privacy - Philippe De Backer

Als we vandaag van onze kinderen actieve burgers willen maken, dan zullen we ze ook moeten aanleren hoe ze kritische burgers moeten zijn op het internet. Dat betekent dat ze moeten beseffen dat wat ze over zichzelf vrijgeven op het internet en de sociale media kan gebruikt worden om hen op een specifieke manier te beïnvloeden. Enkel kritische burgers kunnen immers actieve burgers zijn. Als we het echt menen met burgerschap op school, zal omgaan met online privacy daar een onderdeel van moeten zijn.

Emmanuel Macron, ce n'est qu'un début! - Annemie Neyts

Macron lijkt een mix van pragmatisme en emotionele empathie – echt of gefingeerd – te hanteren om zijn gesprekspartners te benaderen. Geen opgestoken vingertje, geen etalage van de eigen principes inzake mensenrechten, rechtsstaat en democratie, maar het zoeken naar een basis om gemeenschappelijke acties mogelijk te maken. Althans zo interpreteer ik het. Wie zaken, ook politieke zaken, wil doen met de VS, kan niet anders dan met de Trump administratie proberen samen te werken, of je die nu apprecieert of niet.

On reste toujours Charlie - Mario Van Essche

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging heeft na de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015 met overtuiging ‘Je suis Charlie’ gezegd. Geroepen hebben we het gedaan. We deden dat al voordien, toen er in november 2011 een molotovcocktail naar de kantoren van Charlie werd gesmeten. Toen was iedereen oorverdovend stil. Zolang we bestaan, voeren we al een pleidooi voor vrijheid van meningsuiting. Dit Charter zal daar geen verandering in brengen. We achten er ons (of onze leden) niet door gebonden.

Natuurlijk was Di Rupo al de tijd perfect op de hoogte wat Mayeur uitrichtte. Brussels PS-voorzitter Laurette Onkelinx hield hem al die jaren de hand boven het hoofd. Het advocatenkantoor van haar man poogde in extremis de aanvallen op Samusocial te verijdelen. In een strak georganiseerde partij als de PS weet de topalles. Maar voor Di Rupo en Onkelinx is macht het belangrijkste en is ethiek daaraan ondergeschikt. Politieke benoemingen zijn de regel en schandalige constructies en cumuls worden gedoogd.

Na elke vreselijke aanslag in Europa , wordt steeds emotioneel gezegd datwe gewoon verder moeten leven zoals we dat gewoon zijn, omdat we anders in de kaarten van de terroristen spelen. Ook na de aanslagen van Manchester en Londen bleven sommigen dat zeggen. Maar er is een limiet op dat soort oproepen, want er komt een moment dat dit begint te lijken op wegkijken. Ik denk dat het hoog tijd is om de toestand bij zijn naam te noemen: we zijn in een staat van oorlog.

Hoog tijd voor échte politieke vernieuwing - Katja Gabriels

Na de schandalen in intercommunales besloot het federale parlement een werkgroep politieke vernieuwing op te richten. Hoewel het hoofdzakelijk de taak is van de deelstaatparlementen en -regeringen om de misbruiken in die intercommunales aan te pakken, levert de werkgroep in het federaal parlement ook belangrijke resultaten op. Het doet het politieke bestel deugd om eens in de zoveel jaren voor de spiegel te staan en alle regels, praktijken en vergoedingen tegen het licht te houden.

Wat maakt ons gelukkig? - Johan Braeckman

De cijfers in ons land over het aantal mensen dat een burn-out ervaart, behandeld wordt voor depressie of een zelfdodingspoging onderneemt, zijn stilaan dramatisch hoog. Een kernaspect van de oplossing is het vinden van een werkbaar antwoord op een oud filosofisch vraagstuk: welk doel kan ik aan mijn leven geven? Cruciaal in deze zoektocht is het besef dat zingeving een sociaal gebeuren is. Ingebed zijn in een hechte gemeenschap is geen voldoende, maar voor de meesten onder ons wel een noodzakelijke voorwaarde.

Maakt Europa eindelijk een sociale bocht? - Geert Messiaen

We hebben niet minder, maar juist meer Europa nodig. We hebben Europa nodig, jawel: voor het aanpakken van de vluchtelingencrisis, van de milieu- en klimaatproblemen, voor de handel, voor het bewaken van de mensenrechten, om maar enkele voorbeelden te noemen. De Europese beleidsmakers moeten echter absoluut rekening houden met de verzuchtingen van hun burgers: Europa is er voor zijn inwoners en niet omgekeerd! Met de Commissie Juncker lijkt er toch, zeer voorzichtig, een zekere bocht te komen. 

De Fransen doen het economisch beter dan de Amerikanen - Paul De Grauwe

Frankrijk heeft gekozen tegen het uiterst rechtse nationalisme. Daarmee volgt het de trend die zich reeds had ingezet met de Oostenrijkse en Nederlandse verkiezingen. Het contrast met de Angelsaksische landen is treffend. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn gezwicht voor het nationalistisch spook. Vanwaar komt dit verschil? Heeft het iets met economie te maken? Ik denk het wel. Laten we de economische prestaties van Frankrijk even vergelijken met deze van de VS.

Over soevereiniteit, identiteit en democratie - Annemie Neyts

In de recente verkiezings- en referendumcampagnes in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nederland, en Frankrijk, was er opvallend veel te doen over het begrip soevereiniteit. Het land waarin campagne werd gevoerd zou de eigen soevereiniteit dringend moeten herstellen en verdedigen tegen alles en iedereen die haar belaagde. In Europese landen was dat steevast de Europese Unie en de migratie. In de Verenigde Staten was dat de migratie en economische "invasie" vanuit het buitenland die de eigen economie benadeelt.

Stop met onze kinderen te leren geloven op onze scholen - Darya Safai

Onze kinderen zitten meer dan de helft van de dag op school om zich te bekwamen in allerhande kennis en vaardigheden. Maar als het over menselijke verhoudingen gaat, in mijn geval over de gelijkheid tussen man en vrouw, worden er plots grenzen getrokken. Kinderen worden op basis van het geloof van hun ouders verdeeld over klassen moraal en godsdienst, waar dan nog alleen de positieve kanten van hun religie aan bod komen. Hoe kunnen ze zo ooit kritisch leren kijken naar de patriarchale, discriminerende tradities?

De religieuze wurggreep van de Grondwet - Leni Franken

Al decennialang draagt de Belgische belastingbetaler bij aan de subsidiëring van erkende levensbeschouwingen. Deze financiering, die momenteel zo’n 415 miljoen euro zou bedragen, is volgens Gwendolyn Rutten (Open VLD) overbodig en zou daarom beter worden afgeschaft: “alle religies moeten zichzelf bedruipen. De tijd is rijp om de discussie aan te vatten”, aldus Rutten. De reacties lieten, uitgerekend op Stille Zaterdag, niet lang op zich wachten. CD&V is traditiegetrouw tegen het voorstel.

Pleidooi voor de opkomstplicht - Wim Geluykens

Het stemrecht dient niet louter te worden gezien als een recht van de burger, maar evenzeer als een noodzaak voor de overheid om van elke stemgerechtigde diens waardeoordeel over de omgang van de staat met de verkregen rechten te kunnen bekomen. Een opkomstplicht die dat stemrecht faciliteert, heeft daarom absoluut zijn plaats in een liberale democratie, net omdat ze helpt de rechten van het individu en het voortbestaan van de democratische basis van de staat te garanderen.

Op gezondheid staat geen prijs! - Geert Messiaen

In Het Laatste Nieuws van zaterdag, 18 maart, pleit gezondheidseconoom Lieven Annemans voor het invoeren van een maximumprijs voor behandelingen: om de gezondheidsprijs betaalbaar te houden, zou één jaar extra leven slechts 40.000 € mogen kosten. Als liberaal mutualist kan ik in zulke gedachtegang nooit inkomen. Het plakken van een prijs op een mensenleven druist volledig in tegen de solidariteitsgedachte die het fundament is van onze ziekteverzekering.

Gelijke onderwijskansen voor leerkrachten, ouders en leerlingen - Leni Franken

Hoewel katholieke scholen de (grondwettelijke) vrijheid hebben hun eigen identiteit in de verf te zetten en hiertoe bijvoorbeeld Rooms-katholieke godsdienst kunnen inrichten, mag deze vrijheid niet ten koste gaan van andere rechten en vrijheden, zoals de individuele godsdienstvrijheid, het recht op arbeid en het principe van non-discriminatie. Door het overwicht aan katholieke scholen in Vlaanderen én door de eis om gedoopt te zijn, komen deze rechten en vrijheden echter in het gedrang.

De nieuwe globalisering - Paul De Grauwe

De Nieuwe Globalisering heeft belangrijke implicaties. Trump droomt van invoertarieven. Theresa May, samen met de Brexiteers die haar aan de macht hebben gebracht, dromen van een nostalgisch nationalisme waarin ze controle verkrijgen over de grenzen. Dit zal onvermijdelijk tot invoertarieven leiden. Landen die zo iets doen snijden zich af van de internationale productienetwerken die het kenmerk zijn van de Nieuwe Globalisering. Als ze dat doen zullen ze geconfronteerd worden met een groot verlies aan competitiviteit.

Verkiezingen in Nederland - Daniël Boomsma en Joost Sneller

Anders dan in 2012, toen zich een tweestrijd tussen links en rechts aftekende, lijkt er nu eerder sprake van een vierstrijd. Enerzijds zijn daar de conservatieve partijen VVD, PVV en CDA en anderzijds de progressief-liberale stroming aangevoerd door D66, dat zich lijnrecht tegenover zowel de PVV als de conservatieve partijen opstelt. Dat blijkt ook uit het verkiezingsprogramma van de sociaal-liberalen dat het belang onderstreept van een open samenleving, individuele vrijheden, de rechtsstaat en Europa.

Als atheïst wil ik een betoog houden voor degelijk onderwijs over het christendom. Hiermee bedoel ik geen praat voor brave Hendrikken, maar kennis van de basisteksten, de essentiële dogma’s en de historische ontwikkelingen. Mensen van onze cultuur lopen verloren in hun confrontatie met geschiedenis, literatuur en kunst als die basiskennis ontbreekt. Daarbij we dringend werk maken van een strikt wetenschappelijke, ook historische studie, van de godsdiensten - inclusief hun ‘Kriminalgeschichte’.

Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos slaan? - Chris Michel

Stel: een jongerenbende van Gents-Turkse origine bedreigt een Gentse man van 85, al jaren. Ze vernederen hem als hij buitenkomt. Ze spuwen in zijn gezicht. Ze slaan om de paar weken zijn ramen in. Er volgen ontelbare andere pesterijen. Want de man, Hendrik, hangt slogans uit tegen onverdoofd slachten. En dat vinden sommige mensen niet leuk. Vorige week is Hendrik door jongeren voor zijn deur bewusteloos gestampt. Is dat belangrijk nieuws? Ja. Want de feiten zijn bij politie, justitie en pers al jarenlang bekend zonder dat iemand echt optreedt.