All in Column

Vlaktaks van 30% goed voor hoogste inkomens - Andreas Tirez

Het is moeilijk uit te leggen dat een vlaktaks sociaal kan zijn. Om met een vlaktaks toch de progressiviteit te behouden zou men per inkomensinterval een andere belastingvrije som kunnen toekennen. De vraag is dan of de vlaktaks met ‘variabele’ belastingsvrije som niet complexer is dan het huidige systeem. Naar mijn mening zou het beter zijn om het huidige systeem te behouden, maar om de inkomensdrempels te verhogen waarop de marginale tarieven van toepassing zijn. Want we betalen in België inderdaad hoge inkomensbelastingen.

Kerkelijke hypocrisie over euthanasie - Rudi Collijs

Dat het al een hele tijd rommelt in het land van de religieuze orde der Broeders van Liefde was al langer bekend. Kern van de onenigheid is de houding tegenover euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Het kwam uiteindelijk zover, dat een heuse scheiding tussen de Belgische afdeling en hoofdhuis ‘Rome’ bijna niet meer te vermijden leek. Spierballengerol  en blufpoker vanuit het Vaticaan versus de nederige, maar stijfkoppige bede om luisterbereidheid vanuit België.

Armoedegrens steunt terecht op sociale norm - Andreas Tirez

Afgelopen dinsdag, 17 oktober, was het de internationale dag tegen armoede. Dat is ook voor België relevant, omdat 21 procent van de Belgische bevolking het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. Een opvallend hoog cijfer, omdat België veel herverdeelt wat effectief resulteert in een lage ongelijkheid. Als je België vergelijkt met haar buurlanden en de Scandinavische landen in de Europese Unie had in 2016 enkel Finland een lagere ongelijkheid, gemeten met de Gini-coëfficiënt.

Behandel je medemens zoals je zelf wil behandeld worden - Elisabeth Mattys

Respect voor Othman El Hammouchi die zijn religieuze opvoeding en levensbeelden tracht te verzoenen met de liberale samenleving waarin hij leeft. Respect ook voor het feit dat hij bereid is in debat te gaan. Hij werd afgelopen weekend geïnterviewd door De Morgen. Het dient evenwel gezegd dat uit het interview blijkt hoe moeilijk het is om oerconservatieve religieuze opvattingen te verzoenen met een samenleving waarin religie een privézaak is en niet de basis vormt van de moraal, noch van het maatschappelijk leven.

Hoe gelovigen zelf het migratiebeleid frustreren - Gert Jan Geling

Met ‘gelovigen’ doel ik in deze context niet zozeer op religieuze personen, maar vooral op de gelovigen die van mening zijn dat een open migratiebeleid onze samenlevingen tot een betere plek zullen maken. Het zijn diegenen die geloven in een ideale, maakbare, samenleving met open grenzen waar iedereen terecht kan. En datgene wat dat ideaal in de weg staat, dient aan de kant geschoven te worden. Sentimenten die dit frustreren worden weggewuifd. Het ideaal dient daarbij koste wat kost gerealiseerd te worden.      

I Trump my case - Sara de Mulder

In het debat over quota’s voor vrouwen vind je steevast dezelfde pro’s en contra’s. Een groep die zegt: het is nodig, er zijn niet genoeg vrouwen in topposities en hoewel ostentatieve voorbeelden van degenerende houdingen tegenover vrouwen ons tegenwoordig veelal bespaard blijven, de reclame voor sugar daddy’s niet meegerekend, loopt het voor ons westerse vrouwen niet echt op rolletjes. Aan de andere kant heb je diegenen die al deze zaken ontkennen en zich blijven verzetten tegen quota’s.

Prestige in het onderwijs - Sara de Mulder

Er is eindelijk een sprankje hoop voor het Vlaamse onderwijs. Vanaf 2019 wordt er aan onze universiteiten een educatieve master ingepland. Een opleiding die naast doorgedreven academische kennis over een vakgebied, studenten aanleert hoe ze deze inhoud bevattelijk voor de klas kunnen brengen. Een verademing voor scholen die smeken om een kwalitatieve instroom aan nieuwe leerkrachten. De opleiding ambieert inhoud sterk te verweven met pedagogisch inzicht en dat is broodnodig.

Liberales start met Nick Clegg

Wij zijn vereerd te mogen aankondigen dat wij de Britse politicus Nick Clegg hebben bereid gevonden om de eerste John Stuart Mill-lezing te houden. Nick Clegg was van 2007 tot 2015 voorzitter van de Liberal Democrats, en van 2010 tot 2015 Vice Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk in de Cameron-Clegg coalitie. Nick Clegg is een begenadigd spreker en schrijver. Bewijs daarvan is zijn boek Politics. Between the extremes dat verscheen in 2016 waarin hij een pleidooi houdt voor meer redelijkheid in de politiek.

Liberales gaat in zomerreces - Claude Nijs

We hervatten de nieuwsbrieven op 6 oktober 2017 en dan houden we ook onze eerste activiteit van het nieuwe werkjaar. Op woensdag 11 oktober hebben we de eer om Nick Clegg, de voormalige leider van de Liberal Democrats en voormalig vice-premier van Groot-Brittannië te mogen verwelkomen. Nick Clegg zal de eerste van een nieuwe reeks lezingen houden. Na Karl Popper en John Rawls wordt de volgende reeks lezingen gehouden in het teken van het werk van John Stuart Mill.

Onderwijs wordt gemaakt door mensen - Ann Brusseel

Onderwijs wordt gemaakt door mensen: door goed opgeleide leerkrachten die vaak bijscholing kunnen volgen en zich op hun kerntaken focussen; door schooldirecteurs met een visie op onderwijs en die in staat zijn met alle ouders te kunnen praten over hun bezorgdheden en vragen. Op die punten zie ik voor beleidsmakers nog uitdagingen. We hebben ontzettend goede leerkrachten en we hebben er die meer steun nodig hebben dan ze vandaag krijgen.       

Het lied van de democratie - Assita Kanko

Alles kan in één woord worden samen­gevat: respect. Respect voor het recht om in veiligheid te leven. Respect voor het recht om dingen te scheppen, op te bouwen, te ontwikkelen en te delen. Respect voor het recht om, los van ons geslacht, tot volle ontplooiing te komen. Niet alleen in de wetteksten, maar op elke hoek van elke straat, in elke school en in elk huis. Respect voor de democratie, niet alleen op papier, in de politieke partijprogramma’s, maar bij de uitoefening van elk mandaat.

Een sociale overlappende consensus - Johannes Derboven

In een liberale democratie zijn er fundamentele grondrechten waar men niet zomaar aan kan tornen. Hoewel de focus hierbij vaak ligt op de fundamentele vrijheden, zijn sociale rechten ook zeer belangrijk om het draagvlak van de liberale democratie te behouden. Daarom is het belangrijk dat de overlappende consensus niet enkel gaat over onze samenlevingsvorm die gebaseerd is op fundamentele rechten en een neutrale overheid, maar dat het belang van solidariteit en gelijke kansen hierin ook aanwezig is.

Ideeën zijn superieur, mensen niet - Maarten Boudry

Naegels heeft een punt: belerende vingertjes en een cultus van morele zuiverheid zijn geen goede strategieën om harten voor zich te winnen, van wie die harten ook zijn. Iemand die zichzelf persoon moreel superieur waant, en daar ook mee te koop loopt, wekt ergernis op. Maar dat bepaalde ideeën, waardenstelsels, kennismethodes en samenlevingsvormen 'superieur' zijn? Dat vind ik nog steeds evident, zowel in de context van de strijd tegen islamisme als racisme.

Gezond verstand graag! - Rudi Collijs

Iedereen is vrij om te vasten, dit gebeurt uit eigen vrije wil, schreef Maarten Boudry. Dus, denk ik dan, moet een derde partij als de werkgever of de andere werknemers hier niet mee geconfronteerd worden. Meer nog, het lijkt mij zeer ongewenst om hier als werkgever, zelfs uit eigen vrije wil, flexibeler op te reageren. Net zoals politiek hoort religie niet thuis op de werkvloer en de werkgever kan dus maar beter blijk van gelijk respect voor al zijn mensen hanteren.

We hebben nieuwe suffragettes nodig - Assita Kanko

Seksisme begint thuis en verspreidt zich binnen alle domeinen van de samenleving, ongeacht de wetten van het land. Vrouwen mogen blij zijn als iemand het merkt en voor hen opkomt, want vreemd genoeg vinden sommigen dat het misschien niet zo slecht gaat met hen. Zo banaliseer je seksisme en andere vormen van geweld tegen vrouwen. Door de eeuwen heen is de wereld erop vooruitgegaan, maar dat geldt meestal niet voor de mindset over vrouwenrechten.

Merkel toont dat België ruim dubbel zoveel vluchtelingen kan opvangen - Andreas Tirez

Afgelopen weekend won de CDU, de partij van Bondskanselier Angela Merkel, afgetekend de verkiezingen in Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. De verkiezingsoverwinning is niet enkel belangrijk omdat de deelstaat met bijna 18 miljoen inwoners de meest bevolkte is, maar ook omdat Schulz, Merkels rivaal voor de nationale verkiezingen in september, hier geboren is en de socialisten er normaal gezien de plak zwaaien. Een week eerder had de CDU ook al gewonnen in Schleswig-Holstein, zij het minder sterk.

En toen voelde ik een heftige ruk aan mijn handtas - Assita Kanko

De politie is niet alleen gefrustreerd omdat haar werk niet naar waarde wordt geschat, ze betreurt vooral dat de bevolking hoe langer hoe minder vertrouwen in haar stelt en dat gewone mensen steeds meer gevaar lopen en niet over middelen beschikken om zich te beschermen of te verdedigen. De politie beschermt ons, maar wie beschermt haar? De voorbije jaren worden politieagenten in Frankrijk en België steeds vaker het slachtoffer van gerichte aanvallen. De politiek moet dringend de strijd aanbinden tegen de straffeloosheid.

De bescheidenheid van de liberale democratie maakt ze superieur - Andreas Tirez

De superioriteit van de liberale democratie is paradoxaal. Ze is zeer bescheiden over hoe het goede leven er moet uitzien, maar tegelijk onbescheiden omdat ze duidelijk stelt dat niemand voor anderen kan bepalen wat het goede leven is. Zelfs een overweldigende democratische meerderheid kan niet tornen aan de individuele vrijheden. Zelfs als morgen het Belgische parlement unaniem stemt dat een hoofddoek dragen op straat niet kan, zal die wet door een rechter vernietigd worden.

Over het belang van instituties en rituelen in een diverse samenleving - Gert Jan Geling

Elke samenleving zou er goed te doen haar eigen symbolen, tradities, rituelen en instituties in stand te houden. In de context van voortschrijdende Europese eenwording hoeft dit dus niet te betekenen dat natiestaten dit op hoeven te geven. Integendeel, het kan juist een bevestiging van ons Europeaan zijn betekenen. Het zou alleen een goede zaak zijn wanneer Europa ook sterker inzet op deze gezamenlijke tradities en rituelen, die als een extra laag bovenop de reeds bestaande tradities en rituelen van de natiestaat komen.

Eindelijk beeldt Europa voor... - Sara De Mulder

De claim van Gwendolyn Rutten rond onze zogenaamde superioriteit, doet stof op waaien. Collega kernlid van Liberales Maarten Boudry schreef een bevlogen column over de “waarheid” die zij verkondigde. Zoals het een liberale samenleving betaamt, zijn er die deze “waarheid” enigszins in twijfel trekken. Het klopt dat sommige mensen allergisch zijn aan bepaalde woorden. Ik heb een grondige hekel aan het woord “waarheid”. Ik heb lang geleden geleerd dat die niet bestaat.