All in Opinie

Ecomodernisme voor beginners Deel III - Thomas Rotthier

Ecomodernisten verschillen echter van groenen in de afweging die ze maken. Volgens het ecomodernisme weegt het risico op schadelijke neveneffecten doorgaans niet op tegen de voordelen die revolutionaire technologie biedt.

Op zichzelf is technologie niet zaligmakend. Ze zal ons niet in sneltreinvaart naar Utopia voeren. Het is ook essentieel dat iedereen de vruchten van technologische vooruitgang plukt en niet enkel de happy few. Daarvoor is sociale en politieke verandering nodig. Ik ga hier in het volgende deel dieper op in.

Van paviljoen tot klaslokaal - Sara De Mulder

Zo legt het GO! zichzelf een norm op van 90% bouwcapaciteit. Met andere woorden als een school 100 leerlingen heeft en recht heeft op een nieuw schoolgebouw dan wordt er rekening gehouden met een capaciteit van 90 leerlingen. Dit resulteert in hemeltergende situaties. Waarbij de aankondiging van de bouw van een nieuw schoolgebouw, massaal nieuwe kindjes aantrekt maar eens het splinternieuwe schoolgebouw gezet blijkt het alweer te klein voor de massale stroom inschrijvingen en vinden kindjes geen plek.

Artikel 38 in het klaslokaal - Martin Harlaar

Kinderen kunnen ontroerend direct zijn. Zo liet een paar jaar geleden een zesjarig jongetje in groep 3 zijn klasgenootjes, waaronder mijn kleindochter, weten dat ze allemaal naar de hel gaan, omdat ze varkensvlees eten. Toen hij zeven was weigerde hij in een taallesje het woord ‘kerk’ te schrijven. Hij mocht toen van de meester ‘moskee’ schrijven, hetgeen hij zonder aarzelen deed. Het multiculturele klaslokaal kent vele uitdagingen en kinderen leren respectvol om te gaan met de diversiteit binnen de samenleving is daar één van.

Hoofddoek; daar gaan we weer... - Philipp Bekaert

Maar wat voor de enen geldt, moet ook voor de anderen gelden: hebben moslims (of in dit geval moslima’s) het recht hun levensbeschouwelijke overtuiging via hun kledij kenbaar te maken, dan hebben joden, christenen enz. en ja, zelfs atheïsten het recht om hetzelfde te doen. De grondgedachte achter het reglement van het Gemeenschapsonderwijs is net dat we in de problemen terechtkomen als iedereen in de klas, leerkrachten en leerlingen, te allen tijde zijn politieke of levensbeschouwelijke overtuiging begint te afficheren.

Pleidooi voor individualisme - Dirk Verhofstadt

Dat de liberale democratie in crisis is, komt niet door het individualisme, maar door het wereldwijd oprukkende nationalisme en collectivisme waarin men de vrijheid van de mens weer ondergeschikt maakt aan het volk, de natie en het collectief. Maar ik ben optimistisch. De strijd voor meer zelfbeschikking zal zich blijven doorzetten. De miljoenen mensen die in Hong Kong op straat komen voor vrijheid en democratie zijn er het levende voorbeeld van.

Leave no trace - Floris Van Den Bergh

 De accumulatie van ruimte-afval leidt ertoe dat toekomstige generaties ernstige hinder zullen ondervinden omdat het moeilijker wordt om satellieten te vrijwaren van botsingen. Maar waarom zou je je om toekomstige generaties bekommeren? Die vraag kun je beantwoorden door het concreter te maken en te spreken over jouw kinderen of kleinkinderen die hinder zullen hebben van jouw gedrag. Als dat nog niet voldoende is omdat je geen kinderen hebt of omdat het langetermijnbelang van jouw kinderen of kleinkinderen je niets kan schelen, dan kun je jezelf de vraag stellen hoe jij het vindt om te moeten leven met de last van de rommel van vroegere generaties.

Race om de ruimte barst los - David Van Turnhout

Als we de ruimte exploiteren moeten we dat doordacht doen, en vooraf nadenken over de gevolgen en de effecten, ook buiten onze aardbol. Daarom moet Europa moet een voortrekkersrol spelen om ruimtepuin en -afval tegen te gaan, om het ruimteverkeer te regelen (zoals IATA voor de luchtvaart), om rechten en plichten te creëren voor private ruimtevaartbedrijven en om mijnbouw buiten onze planeet, bijvoorbeeld op de maan, te reguleren. Afzonderlijke natiestaten lossen dergelijke grote, internationale problemen immers nooit alleen op.

Ecomodernisme voor beginners Deel II - Thomas Rotthier

Deze ecomodernistische visie botst met een aantal groene ideeën. Toch is het belangrijk voor ogen te houden dat ecomodernisten en groenen in feite dezelfde doelen nastreven: ten eerste, het nastreven van universeel menselijk welzijn, en ten tweede, de bescherming van de fauna en flora op deze planeet. Het is enkel over manier waarop we deze doelen kunnen bereiken dat er meningsverschillen bestaan.

Zelfdoding als stap naar vrijheid - Rudi Collijs

Ethisch gezien is zelfdoding voor mij nièt problematisch omdat het onomkeerbaar is. Het is problematisch omdat het het gevolg is van een onomkeerbaar problematisch leven. En het is voor mij ook niet problematisch omdat het oprecht is. Want in de gruwel van de daad zit de oprechtheid ervan besloten. Voor mij legitimeert die oprechtheid dan ook de daad.

Ecomodernisme voor beginners Deel I: ontkoppelen en verdichten - Thomas Rotthier

Zo is het idee dat de aarde geen eindeloze draagkracht heeft een belangrijk uitgangspunt. Ecomodernisten lijken dat soms iets gemakkelijk weg te wuiven. De grenzen van die draagkracht kunnen worden opgerekt door technologische innovatie, maar het is logisch dat dit niet tot in het oneindige kan. De discussies tussen ecomodernisten en groenen zijn vaak verhit, zeker op sociale media. Maar een constructieve discussie tussen beide stromingen is broodnodig om vooruitgang te boeken in het klimaat-en milieudebat.

Second thoughts about Brexit - Philipp Bekaert

Not so surprisingly, after the first Brexit shock many EU citizens and politicians realised that Brexit might actually be turned into something positive. A European Union without the UK might be more of a Union – which it needs to be if our countries want to cease to be political dwarfs and start to talk with the US, Russia or China on eye level. Short, Brexit opens new perspectives, not only for the UK.

Wat te denken van islamitische scholen - François Levrau

Hoe uiteenlopend de beide visies ook zijn (islamitische scholen bevorderen op termijn de integratie versus islamitische scholen bevorderen de segregatie), wat ze met elkaar delen is de vaststelling dat de Vlaamse samenleving er op dit ogenblik onvoldoende in slaagt moslims naadloos in haar maatschappelijk weefsel op te nemen

Veranker het liberalisme in de samenleving - Claude Nijs

Wil het levensbeschouwelijk liberalisme een toekomst hebben dan hebben we nood aan dergelijke figuren die het liberale gedachtengoed als een geheel proberen door te geven. En uiteraard hebben we ook nood aan sterke politici om de politieke vertaling te laten gelden. Maar de basis van een liberale toekomst ligt volgens mij toch vooral in het cultiveren van een brede liberale basis. Laat ons het liberale vuur blijven doorgeven, onze jonge en nieuwe talenten laten bloeien en het liberale gedachtengoed verder ontwikkelen. Laat de liberale stem weerklinken. Veranker het liberalisme in de samenleving!

Een boerka even wenselijk als naaktlopen - Sara De Mulder

De hoofddoek en bij uitbreiding alle kledij die erop gericht is expliciet de seksualiteit van de vrouw te neutraliseren, accentueert deze net. Door deze kledij te dragen profileren vrouwen zich ten opzichte van en in concurrentie met minder bedekte geslachtsgenoten als exclusief beschikbaar voor hun potentiële partner. Ze benadrukken wel degelijk hun seksualiteit maar dan wel een zeer expliciet exclusieve vorm. Ze proberen daardoor een partner aan te trekken die zich even rigide opstelt inzake het alleenrecht op seksuele betrekking, in de vaak ijdele hoop dat ook de man die ze aan de haak slaan een gelijklopende vorm van trouw zal ten toon spreiden, als zijzelf. Het zichzelf actief bedekken is dan ook simpelweg een paringsstrategie.

Contra Fidem - Nick De Clippel

De mogelijkheden zijn beperkt, maar de staat heeft wel degelijk een  bevoorrechte manier om de liberale democratie actief te promoten en dat is door significant in te zetten op onderwijs, maar dan op echt neutraal onderwijs. Onderwijs is de zwaar onderschatte hefboom waar op een geschoolde manier aan alle (!) burgers, autochtoon en allochtoon, uitleg gegeven kan worden over de feiten rond religie, geloof en samenleving.

Laat ons de politieke macht naar het parlement brengen - Maurits Van Reyde

Verandering gebeurt nu dus nooit door het ontbreken van een gezond parlementair debat. Altijd meteen ergens onbespreekbaar, te delicaat voor bepaalde belangen. Dat kan enkel blijven voortbestaan bij gratie van de partijmacht. Hoewel democratisch legitiem, slaat ze als een tang op een varken in de huidige politieke realiteit. De eeuwige ruzies, voorspelbare stratego, persoonlijke verwijten. Mensen zijn dat beu. Gelijk hebben ze.

Het gevaar van orthodoxie voor onze samenleving - Bart Collard

Het gevaarlijke is dat deze vijf punten, op basis van de koran en de hadith, inderdaad tot een legitimering van dodelijk geweld kunnen leiden. De vraag wat een goede moslim gelooft, of is, blijkt niet eenvoudig te beantwoorden te zijn. De orthodoxe moslim, die de koran als het letterlijke en onveranderlijke woord van Allah ziet, wordt gesteund door het heilige schrift. Wie modernisering zoekt kan altijd worden verweten: “Wie ben jij om te bepalen welke teksten symbolisch gelezen moeten worden, of zelfs geschrapt?”

Komkommertijd - Sara De Mulder

Ik had zo graag een artikel gelezen waarin wordt uitgelegd dat “minister” het Latijnse woord is voor “dienaar”. Dat deze mensen verkozen worden voor vier of vijf jaar, dat zij geen speciale status hebben noch verdienen maar de taak hebben ons zo snel mogelijk het best mogelijke beleid te bieden, zodat wij burgers de garantie behouden op een goed en liefst een beter leven.