All in Column

Naar een kosmopolitisch liberalisme - Lawrence Vanhove en Maarten De Bousser

Liberalen zijn allang niet meer op de links-rechts as te plaatsen. Ze koppen een soepele arbeidsmarkt, een kordaat veiligheidsbeleid, een streven naar maximale sociale mobiliteit, het omarmen van technologische vooruitgang en een ambitieuze buitenlandpolitiek moeiteloos aan elkaar. Toch klinkt deze noodzakelijke stem vandaag in ons land niet luid genoeg. Meer dan ooit is er nood aan liberaal leiderschap. Zowel op Lokaal, Vlaams, Belgisch en Europees niveau liggen er cruciale jaren in het verschiet.

Salafistische organisaties moeten verboden worden - Dirk Verhofstadt

Wat is het probleem? Salafisten keren zich af van onze democratie en onze manier van leven. Ze willen niet weten van de vrijheid van meningsuiting. Ze verwerpen de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Ze vinden homoseksualiteit onaanvaardbaar. Ze haten ongelovigen en andersgelovigen. Ze vinden dat onze grondwet en andere wetten ondergeschikt zijn aan de Koran en dat de sharia ook hier moet worden ingevoerd. Salafisten keren zich tegen het recht van het individu, in het bijzonder van vrouwen, om zelf te beslissen.

Lage-emissiezone voor alle Vlaamse steden, maar niet voor heel Vlaanderen - Andreas Tirez

Het is nog maar de vraag of een lage-emissiezone in heel Vlaanderen en enkel gericht op wegvervoer een efficiënte maatregel is. Bovendien is de impact van een lage-emissiezone in heel Vlaanderen veel groter voor zij die momenteel een zeer vervuilende auto bezitten. Het verplicht je de facto om je auto te verkopen en een duurdere te kopen. Gezien het vaak om mensen met een laag inkomen gaat, is dat niet evident. De impact voor de auto-eigenaar van een lage-emissiezone die zich beperkt tot de steden is in vergelijking veel minder groot.

Het Vlaanderen waar we niet over praten - Assita Kanko

Racisme kan iemand beletten om zich te ontplooien, maar ik weet ook uit ervaring dat vastberadenheid de zwaarste hindernissen kan overwinnen. Vreemd dat zoveel wreedheid naast zoveel generositeit bestaat. Vreemd dat we er nooit bij stilstaan hoeveel moeite het iemand kost om zich te integreren. Lukt het ooit helemaal? Mensen zeggen wel dat ze bereid zijn om een goed geïntegreerde immigrant te accepteren, maar is dat echt waar? Waarom moet je in de ogen van sommige mensen Marie of Jan heten en de juiste kleur hebben om echt Belgisch en Europees te zijn?

De taak van de leerkracht - Sara De Mulder

Het feit dat leerkrachten ervoor zorgen dat een leerling de eindtermen haalt, valt niet te relativeren. Vreemde talen, wiskunde en wetenschap bevattelijk maken voor leerlingen en hen helpen deze kennis te incorporeren, is kort samengevat diens kerntaak. In uitstekende schoolsystemen, bezit een kind aan het einde van ieder traject de nodige vaardigheden en kennis om de volgende fase in de schoolcarrière aan te vatten. Kinderen bouwen in Vlaanderen echter massaal achterstanden op, ad hoc remediëring blijft uit.

Vijf schitterende boeken - Claude Nijs

In het voorbije jaar brachten we u traditiegetrouw een hele reeks boeken onder de aandacht. In onze eerste activiteit van het nieuwe jaar huldigen we het boek dat door onze jury uit die hele reeks boeken zal verkozen worden tot Liberales Boek van 2017. De jury die de laureaat zal verkiezen bestaat uit Sylvain Peeters (voorzitter van deMens.nu), en de Liberales-kernleden Ann Brusseel, Koert Van Espen, Dirk Verhofstadt en mezelf. In het weekend van zaterdag 20 januari komt de jury samen en maken we de laureaat bekend.

Over een zo rechtvaardig mogelijk asiel- en migratiebeleid - Andreas Tirez

Ik denk echter dat het verhogen van het aantal vluchtelingen meer aandacht verdient. Dat is volgens mij het grootste onderbelichte mankement van het huidige asiel- en migratiebeleid. Tienduizenden mensen per jaar niet helpen terwijl je dat wel zou kunnen is volgens mij dan ook erger dan het terugkeerbeleid naar een dictatoriaal regime waarbij je als overheid onvoldoende geverifieerd hebt of er niet mishandeld of gefolterd wordt. Het ene krijgt terecht aandacht, het andere onterecht niet.

Moraal van het bijbelverhaal - Rudi Collijs

Het is weer kerst en dat zullen we dan ook weer geweten hebben. Nog nooit was de spoeling van het bestand der gelovigen zo dunnetjes als vandaag. Niettemin slaagt de kerstgekte er keer op keer in haar populariteit te behouden. Is het de hang naar samenhorigheid, naar gezelligheid en warmte in deze koude maanden, die het hem doen? Of is er meer dat aan ons knaagt en gaan we op zoek naar iets diepers, iets authentiekers, iets dichter bij de echte en welgemeende vrede? Iets dat verder reikt dan de intimiteit van onze vriendenkring?

De kanarie in de onderwijskoolmijn - Wouter Duyck

Een kenniseconomie vereist ambitieus onderwijs, waarin leerprestaties cruciaal zijn. Welbevinden is een voorwaarde voor, en zelfs een uitkomst van, goede prestaties. Maar onderwijs moet in de eerste plaats blijven gaan om leren en cognitieve ontwikkeling. Iémand moet de economie van de toekomst creëren, patenten aanvragen, innovatief zijn, ondernemingen starten en werkgelegenheid scheppen. Het is een illusie te denken dat we die internationale competitie kunnen aangaan met middelmatig onderwijs.

Meer leesplezier, meer kwaliteit. En andersom - Ann Brusseel

In 2006 haalde haast één leerling op twee een hoog niveau in leesvaardigheid; in 2016 was dat teruggevallen tot 36%. Wat kunnen wij als beleidsmakers doen om het tij te laten keren? Ambitie mag geen vies woord meer zijn, de bloemetjes en sterretjes hebben inderdaad geen zoden aan de dijk gezet. Niet enkel aandacht voor technisch lezen is nodig maar evenzeer voor begrijpend lezen en graag lezen. Met de nieuwe eindtermen moet een stevige basisgeletterdheid de norm worden voor élk kind.

De onderwijshervorming: een maat voor niets - Pieter Buteneers

De AI-revolutie (artificiële intelligentie-revolutie) zal net als de drie voorgaande revoluties een enorme impact hebben op de werkgelegenheid. Er zullen ook nu veel jobs verdwijnen. Naar alle waarschijnlijkheid kennen we binnenkort geen buschauffeurs, boekhouders, notarissen, magazijniers, bandarbeiders en huisartsen meer. Maar er zullen ook net als bij de voorgaande industriële revoluties nieuwe jobs ontstaan die we ook nu voor de vierde keer op rij zeer moeilijk kunnen voorspellen.

Help Brussel aan een nieuw elan - Assita Kanko

Kopenhagen telt 600.000 inwoners en niet meer dan 55 gemeenteraadsleden voor de hele stad. Met andere woorden: één verkozene per pakweg 10.000 inwoners. Brussel daarentegen, met zijn 1.280.000 inwoners, heeft in totaal 685 gemeenteraadsleden, 89 afgevaardigden en acht ministers, wat neerkomt op één verkozene per 1.600 inwoners. Toch worden die inwoners allesbehalve als vips behandeld. Dan heb ik het niet eens over de talloze medewerkers en niveaus binnen de bestaande structuren.

Isaiah Berlin en het populisme - Daniël Boomsma

Er is het evidente historische verband tussen populisme en nationalisme. Populisme is het voorportaal van het nationalisme. De twee delen een ideeënwereld. De historische grond is die van het einde van de 18de eeuw: het verzet tegen het zogenaamde Verlichte kosmopolitisme, de gedachte dat de waarden en cultuur van de natie uniek zijn, en beschermd dienen te worden ten opzichte van ‘externe’ invloeden. Populisme deelt in ieder de nationalistische gedachte van Gemeinschaft, schrijft Berlin

Niet minder maar meer vluchtelingen in de regio opvangen - Gert Jan Geling

Weinig ideeën leiden tot zulke felle reacties in het debat over vluchtelingen en migratie als het idee van ‘opvang in de regio’ (dit betekent: in de buurlanden van het land van herkomst van de vluchtelingen). Dit concept wordt al jaren aangedragen als de enige mogelijke oplossing door diegene die hier in Europa eigenlijk geen vluchtelingen willen, en wordt tegelijkertijd al jarenlang fel bekritiseerd door diegene die van mening zijn dat we vluchtelingen massaal hierheen zouden moeten halen.

Het paarse begrotingsparcours was goed tot zeer goed - Andreas Tirez

De paarse regeringen liepen een veel beter begrotingsparcours dan de huidige regering zal doen. Over de achtjarige regeerperiode zakte de schuldgraad van 114% in 1999 naar 87% in 2007 of een reductie met 27% (gebaseerd op herziene cijfers). Daarmee deed België het veel beter dan elders. In onze buurlanden en de Scandinavische landen daalde de schuld tijdens die periode gemiddeld met slechts 9 procent, of drie keer lager dan bij ons. Globaal genomen was het begrotingsparcours van paars dus goed tot zeer goed.

De liberale democratie staat onder druk - Dirk Verhofstadt

In een ophefmakend interview met Poetins huisideoloog Alexander Doegin (De Standaard, 20/11) zegt die laatste dat het liberalisme op zijn laatste benen loopt. Hij keert zich nadrukkelijk tegen de vrijheid en vooruitgang. In zijn laatste boek The Fourth Political Theory verdedigt hij een terugkeer naar het verleden, de Russische nationalistische collectieve identiteit waaraan de individuele mens zich moet onderwerpen. In de praktijk zien we hoe Rusland steeds meer afglijdt naar een dictatuur.

Waarom 0% vennootschapsbelasting rechtvaardig is - Pieter Buteneers

Een vennootschapsbelasting van 0% zal veel mensen op het eerste zicht verontwaardigen. Het lijkt weer het zoveelste voorstel van welgestelde mensen om zich nog meer te verrijken ten koste van de andere belastingbetalers. Maar laten we dat eens van een andere kant bekijken. Wat met buitenlandse bedrijven die in België producten verkopen en die in andere landen hun vennootschapsbelasting betalen? En wat als die producten daarenboven in lageloonlanden geproduceerd werden? Wat hebben we daar aan?

De man als medestander, geen tegenstander - Amy Kessels

Vrouwenquota’s zijn volgens heel wat vrouwen noodzakelijk om gelijkheid te bekomen. Buiten het feit dat dit meteen de discussie aanwakkert of een vrouw wel zit te wachten om aangesteld te worden als een soort excuustruus, impliceert deze discussie een tweede fenomeen. Een positieve discriminatie jegens vrouwen is tegelijkertijd een negatieve discriminatie jegens mannen. Waarom is dit wel geoorloofd? Als we daadwerkelijk gelijkheid willen, moeten we geen discriminatie in welke richting dan ook najagen.

Snel reageren zegt u? Zeker, maar proportioneel en liefst op een manier dat de plegers er iets uit leren. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen harde kern-amokmakers en meelopers. En dat onderheid moet men zo snel mogelijk maken. Anders reageert men verkeerd. Het aandeel jongeren dat onverbeterlijk slecht is, maakt slechts een klein percentage uit van het aantal jongeren die over de schreef gaan.  We zijn sneller geneigd dat te vergeten, omdat die kleine groep nu eenmaal meer aandacht krijgt dan de andere

Het politieke midden in tijden van polarisatie - Gert Jan Geling

In tijden van politieke polarisatie is het in stand houden van het midden niet alleen een behoorlijke uitdaging, maar ook een ondankbare taak. Wanneer de uitersten aan het politieke spectrum steeds extremer worden, en tegelijkertijd ook in aanhang groeien, komt het midden onder druk te staan. Niet alleen qua aantallen, maar ook onder de druk om kleur te bekennen. Want waar hoor je plaats? In ‘ons’ kamp of in ‘hun’ kamp? Soms wordt het bestaan van het midden zelfs überhaupt ontkent.