Ecomodernisme voor beginners Deel I: ontkoppelen en verdichten - Thomas Rotthier

Zo is het idee dat de aarde geen eindeloze draagkracht heeft een belangrijk uitgangspunt. Ecomodernisten lijken dat soms iets gemakkelijk weg te wuiven. De grenzen van die draagkracht kunnen worden opgerekt door technologische innovatie, maar het is logisch dat dit niet tot in het oneindige kan. De discussies tussen ecomodernisten en groenen zijn vaak verhit, zeker op sociale media. Maar een constructieve discussie tussen beide stromingen is broodnodig om vooruitgang te boeken in het klimaat-en milieudebat.

Second thoughts about Brexit - Philipp Bekaert

Not so surprisingly, after the first Brexit shock many EU citizens and politicians realised that Brexit might actually be turned into something positive. A European Union without the UK might be more of a Union – which it needs to be if our countries want to cease to be political dwarfs and start to talk with the US, Russia or China on eye level. Short, Brexit opens new perspectives, not only for the UK.

Wat te denken van islamitische scholen - François Levrau

Hoe uiteenlopend de beide visies ook zijn (islamitische scholen bevorderen op termijn de integratie versus islamitische scholen bevorderen de segregatie), wat ze met elkaar delen is de vaststelling dat de Vlaamse samenleving er op dit ogenblik onvoldoende in slaagt moslims naadloos in haar maatschappelijk weefsel op te nemen

Darwins engelen – (samengesteld door) Norbert Peeters & Tessa Van Dijk

Darwin onderhield doorheen zijn carrière diverse contacten, in dit boek echter staat de briefwisseling met vrouwelijke geleerden centraal, die net als hun mannelijke tegenhangers wetenschappelijke doorbraken bewerkstelligden door eigen onderzoek, door middel van discussie en eigen ervaring. Dit beeld van vrouwelijke onderzoekers die aan wetenschap deden en het bovendien waagden een conversatie op te starten met de meest gerenommeerde wetenschappers van hun tijd, staat wellicht haaks op dat van de Victoriaanse vrouw. De in het zwart geklede, bleke gezichten die aan ons werden overgeleverd door middel van foto’s en schilderijen, stroken niet met het beeld van vrouwen die zich uitleven in het opgraven van skeletten, het onderzoek naar het leven van spinnen, insecten of planten. Recensie door Sara De Mulder

Veranker het liberalisme in de samenleving - Claude Nijs

Wil het levensbeschouwelijk liberalisme een toekomst hebben dan hebben we nood aan dergelijke figuren die het liberale gedachtengoed als een geheel proberen door te geven. En uiteraard hebben we ook nood aan sterke politici om de politieke vertaling te laten gelden. Maar de basis van een liberale toekomst ligt volgens mij toch vooral in het cultiveren van een brede liberale basis. Laat ons het liberale vuur blijven doorgeven, onze jonge en nieuwe talenten laten bloeien en het liberale gedachtengoed verder ontwikkelen. Laat de liberale stem weerklinken. Veranker het liberalisme in de samenleving!

Een boerka even wenselijk als naaktlopen - Sara De Mulder

De hoofddoek en bij uitbreiding alle kledij die erop gericht is expliciet de seksualiteit van de vrouw te neutraliseren, accentueert deze net. Door deze kledij te dragen profileren vrouwen zich ten opzichte van en in concurrentie met minder bedekte geslachtsgenoten als exclusief beschikbaar voor hun potentiële partner. Ze benadrukken wel degelijk hun seksualiteit maar dan wel een zeer expliciet exclusieve vorm. Ze proberen daardoor een partner aan te trekken die zich even rigide opstelt inzake het alleenrecht op seksuele betrekking, in de vaak ijdele hoop dat ook de man die ze aan de haak slaan een gelijklopende vorm van trouw zal ten toon spreiden, als zijzelf. Het zichzelf actief bedekken is dan ook simpelweg een paringsstrategie.

Contra Fidem - Nick De Clippel

De mogelijkheden zijn beperkt, maar de staat heeft wel degelijk een  bevoorrechte manier om de liberale democratie actief te promoten en dat is door significant in te zetten op onderwijs, maar dan op echt neutraal onderwijs. Onderwijs is de zwaar onderschatte hefboom waar op een geschoolde manier aan alle (!) burgers, autochtoon en allochtoon, uitleg gegeven kan worden over de feiten rond religie, geloof en samenleving.

De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht - Fleur de Beaufort en Patrick van Schie

Al te vaak wordt vergeten dat het recht om te stemmen het resultaat is van een lange evolutie. Bovendien bleven er op dat vlak grote verschillen tussen mannen en vrouwen, die in heel wat Europese democratieën pas veel later naar het stemhokje mochten. Wanneer vrouwenkiesrecht dan toch op de agenda kwam, gebeurde dit historisch gezien veelal onder druk van externe factoren. In de jonge naties die na de Eerste Wereldoorlog vorm kregen leidde bijvoorbeeld het streven naar zelfstandigheid tot een toenemende gelijkberechtiging. Recensie door Peter Laroy

De billen spreiden om naar een festival te mogen

Kandidaat-kernlid Aimé Schrauwen maakt zich zorgen over naaktfouilles tegen drugs op Belgische festivals. Op deze manier wordt de impact van drugs voelbaar op elk niveau van de samenleving en dat kan niet de bedoeling zijn. Het repressieve beleid faalt en daar betalen we nu de prijs voor. Aimé pleit voor een andere aanpak en vooral meer respect voor de persoonlijke levenssfeer vanwege de overheid.

Laat ons de politieke macht naar het parlement brengen - Maurits Van Reyde

Verandering gebeurt nu dus nooit door het ontbreken van een gezond parlementair debat. Altijd meteen ergens onbespreekbaar, te delicaat voor bepaalde belangen. Dat kan enkel blijven voortbestaan bij gratie van de partijmacht. Hoewel democratisch legitiem, slaat ze als een tang op een varken in de huidige politieke realiteit. De eeuwige ruzies, voorspelbare stratego, persoonlijke verwijten. Mensen zijn dat beu. Gelijk hebben ze.

When they see us - Ava DuVernay

Opmerkelijk is ook de rol van ene Donald Trump. Tijdens het proces van de Central Park Five plaatste hij een advertentie in de krant om de doodstraf opnieuw in te voeren voor hen. Volgens de maker DuVernay de eerste politieke daad van de huidige president. When they see us toont elke liberaal hoe belangrijk een goed functionerende rechtsstaat is, hoe onkreukbaar politie en justitie moeten zijn, en bovenal: hoe cruciaal het vermoeden van onschuld is.

De doodstraf invoeren is een daad van onmenselijkheid

Dirk Verhofstadt klaagt aan dat de Verenigde Staten de doodstraf willen invoeren op federaal niveau. “Daarmee komt president Trump tegemoet aan zijn rechtse en extreemrechtse achterban, die ervan overtuigd is dat het executeren van zware criminelen een afschrikkingseffect zou hebben op anderen. De realiteit toont echter aan dat dit niet klopt.” Waarom doden wij mensen die andere mensen doden om te laten zien dat het doden van mensen verkeerd is?

Lied van de tijd - Julia Blackburn

We hebben geen stap op Doggerland gezet, we weten slechts vaag hoe het er vermoedelijk uit heeft gezien, we kennen geen namen van plaatsen of mensen, we hebben geen archiefbeelden en het land is voorlopig voorgoed verdwenen onder sediment en zeewater. En toch heeft Julia Blackburn ons heel veel over dat bijna mythische land weten te vertellen. In haar eigen woorden: “Een land dat water was alvorens het land werd, alvorens het water werd en toen weer land werd. Het geluid van het riet op de wind, de wind door het riet. De wind die evenzeer een eigen leven leidt als ik. Recensie door Enno Nuy

Charleston op de vulkaan - Joseph Roth

In 1927 reisde Roth door Albanië en een jaar later door Italië. De weerslag daarvan vindt u terug in deze zoals gewoonlijk perfect verzorgde uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Voorafgegaan door een fraaie inleiding van Piet de Moor en een nawoord van de onvermoeibare (en uitstekende) vertaalster Els Snick. Om een of andere reden hebben die Vlamingen gewoon meer met Joseph Roth dan wij Nederlanders. Recensie door Ennoy Nuy

Hart der duisternis - Joseph

Hart der duisternis beschrijft in eerst en vooral vage termen de morele implosie van de moderne mens. Kapitein Marlow gaat namens een Londense handelsfirma op zoek naar een legendarische agent in de binnenlanden van Congo. Een reis die Conrad zelf ook maakte en ook hij was op jacht naar ivoor. Kurtz verdiende bergen geld voor de handelsfirma en raakte volledig in de ban van de inheemse bevolking die hij nodig had om zijn rooftochten te kunnen uitvoeren. Wat hij werkelijk dacht van die inheemse bevolking weten we niet, Conrad laat ons slechts gissen. Maar hoeveel ontzag en respect Kurtz wellicht ook had voor de zwarte mens uit het diepste binnenste van het Afrikaans continent, het weerhield hem er niet van de handelsfirma aan te raden “die beesten uit te roeien”. Recensie door Enno Nuy

Pelgrim langs Tinker Creek - Annie Dillard

Cruciaal hoofdstuk in dit waanzinnig en continu verrassende boek is Complexiteit. En uiteraard, schrijft Dillard, is evolutie het medium van complexiteit. De stabiliteit van simpele levensvormen is de stevige basis waaruit complexere levensvormen kunnen ontstaan, die op hun beurt complexere levensvormen voortbrengen , en zo voort. ‘Maar elke theorie die botanici hebben bedacht om de functies van verschillende bladvormen te verklaren wordt bedolven onder een lawine van inconsistenties. Hun kennis, hun verbeelding schiet simpelweg tekort’. En: ‘Dit is de waarheid van de alomtegenwoordige complexiteit van de gedetailleerdheid van de wereld: de schepping is geen studie, geen ruw gekrabbelde schets; ze is soeverein, minutieus, overvloedig, uitbundig, met vaste hand tot stand gebracht’. Recensie door Ennoy Nuy

Het gevaar van orthodoxie voor onze samenleving - Bart Collard

Het gevaarlijke is dat deze vijf punten, op basis van de koran en de hadith, inderdaad tot een legitimering van dodelijk geweld kunnen leiden. De vraag wat een goede moslim gelooft, of is, blijkt niet eenvoudig te beantwoorden te zijn. De orthodoxe moslim, die de koran als het letterlijke en onveranderlijke woord van Allah ziet, wordt gesteund door het heilige schrift. Wie modernisering zoekt kan altijd worden verweten: “Wie ben jij om te bepalen welke teksten symbolisch gelezen moeten worden, of zelfs geschrapt?”

Hoe ik mijn ‘onverdiend’ salaris kan teruggeven

“Ten gronde ben ik akkoord dat de vergoedingen van parlementsleden voorwerp van gesprek mogen zijn. Laten we nadenken over een aanvaardbaar loon waarmee iedereen in het parlement de burger voluit kan representeren, en tegelijk zelf kan investeren in eigen opleiding en trajecten om nog sterker als parlementslid te kunnen strijden voor een rechtvaardige samenleving. Niet te hoog zodat het niet de verkeerde mensen aantrekt. Niet te laag zodat het de juiste mensen niet afstoot.”