Koehandel op de kap van de vrouw - Assita Kanko

Surrealistisch. Met 47 stemmen is Saudi-Arabië tijdens een laffe geheime stemming verkozen als lid van de VN-Vrouwenrechtencommissie, en dat voor een periode van vier jaar (DS 24 april). Wie heeft het in zijn hoofd gehaald dat notoir misogyne regime, waar de vrouw steevast als een onmondig kind wordt behandeld, aan een zitje te helpen? Feit is dat Saoedi-Arabië voortaan in de raad zal zetelen die wereldwijd adviezen geeft over vrouwenrechten.Waarom zouden we, nu we toch bezig zijn, Noord-Korea niet op­nemen in het VN-Ontwapenings­bureau, zoals iemand op Facebook hoonde.

Onze samenlevingsvorm is inderdaad superieur - Maarten Boudry

We leven niet in de best mogelijke van alle denkbare werelden, zoals de filosoof Leibniz meende, maar hier in West-Europa leven we wel in de beste van alle totnogtoe beschikbare werelden. En precies in die openheid en onafheid – paradoxaal genoeg – schuilt de kracht van ons samenlevingsmodel: ze omvat procedures voor zelfcorrectie en verbetering, omdat ze de menselijke feilbaarheid erkent. Onze wereld draagt de mogelijkheid in zich om betere werelden te vinden.

Vooruit is geen vies woord - Wouter Duyck

Ambitie is belangrijk voor de samenleving. Onderzoek toont aan dat enkel onderwijs waar leerlingen zich cognitief goed ontwikkelen, leidt tot economische welvaart. Als we de welvaart van 2060 willen creëren met een kenniseconomie, mogen, en moéten we ook ambitieus durven zijn op school. China aan de Leie moeten we niet worden. Maar een slapende Europese fossiel evenmin. Laat ons daarom leerlingen wakker schudden en uitdagen. Alle leerlingen.

Dat overheid niet focust op kerntaken betalen we zeer duur - Andreas Tirez

Het gebrek aan focus op kerntaken leidt tot hoge kosten, die vaak onzichtbaar blijven. Het is een ijzeren wet in de economie dat niet kiezen ook een keuze is, zij het dan impliciet. En impliciet kiezen we ervoor om bedrijven, religie en cultuur te subsidiëren, terwijl 1.000 vrouwen onnodig chemotherapie volgen en kwetsbare jongvolwassenen onvoldoende beschermd worden. De keuze om onvoldoende het onderscheid te maken tussen wat wel en geen kerntaken zijn, leidt tot heel wat leed en gemiste kansen.

Rafels aan de rechtsstaat - Ferdinand Grapperhaus

Grapperhaus fileert in dit boek de huidige Nederlandse samenleving tot op het bot aan de hand van de principes van de rechtsstaat. Hij neemt geen blad voor de mond. Het is in eerste instantie een aanklacht van zaken die fundamenteel fout lopen en die een gevaar betekenen voor een harmonieuze samenleving: inkomensongelijkheid, etnische verschillen, religieus fundamentalisme, enzovoort. Grapperhaus heeft terecht veel aandacht voor de uitdagingen op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs. Recensie door Frederic Heylen.

De bedreigde vrijheid - Johan Op de Beeck

Als methode om met de verschillende bedreigingen voor onze vrijheid van meningsuiting om te gaan haalt Johan Op de Beeck de noodzaak van tolerantie aan. ‘Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen’. Deze bekende stelling die aan Voltaire wordt toegeschreven lijkt hierbij het uitgangspunt van de schrijver. Wie beweert te ijveren voor een verdraagzame samenleving moet openstaan voor meningen die beledigend, schokkend en storend zijn. Recensie door Johannes Derboven.

De Duitse Oorlog - Nicholas Stargardt

Over de opvattingen en verwachtingen van de Duitse bevolking voor en tijdens de oorlog schreef de Duitse historicus Nicholas Stargardt het indrukwekkende boek De Duitse oorlog met als ondertitel De Tweede Wereldoorlog door de ogen van burgers en soldaten. Nieuw is dat de auteur de militaire ontwikkelingen duidt aan de hand van brieven, dagboeken, kranten en ooggetuigenverslagen, zowel van soldaten als gewone burgers, van christenen als Joden, van overtuigde nazi’s als tegenstanders van het regime. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Etienne Vermeersch op boekpresentatie in Gent

De Nederlandse uitgeverij ‘De Blauwe Tijger’ presenteert op donderdag 11 mei om 20 uur Eddy Daniels met De kwestie M en Pierre Buyle met De Gifmenger. Beide auteurs maken zich zorgen over het falen van de multiculturele samenleving. Ze worden ingeleid door Wim Van Rooy, auteur van de bestseller Waarover men niet spreekt en besproken door Etienne Vermeersch. Dit vindt plaats in Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56 te Gent. Inschrijven kan op onderstaand webadres.

A United Kingdom - Amma Asante

‘A United Kingdom’ vertelt het waargebeurde verhaal van twee geliefden die elkaar na de Tweede Wereldoorlog ontmoeten. Bevrijd door de sociale veranderingen vlak na de oorlog voelen ze zich meteen tot elkaar aangetrokken. Ondanks hun verschillen zijn ze elkaars gelijken. Hun huwelijk stuit echter op veel verzet. Niet alleen hun eigen families weigeren hun zegen te geven maar ook de Britse en zelfs Zuid-Afrikaanse regering kunnen zich niet inbeelden dat een interraciaal echtpaar zal regeren. 

Verhoog de erfbelasting en verlaag de arbeidsbelasting - Andreas Tirez

Als Vlaanderen de erfbelasting op hetzelfde niveau zou brengen als de personenbelasting, wat het minimum minimorum is, dan levert dat zo’n 1,3 miljard euro extra op en kan de personenbelasting met 4,5 procent dalen. Als de erfbelasting op gemiddeld 50 procent wordt gezet, brengt dat 5 miljard euro op en kan de personenbelasting dalen met 13,5 procent. Dat betekent dat ook arbeidsbelastingen, die het grootste deel uitmaken van de personenbelasting, met minstens 4,5 of 13,5 procent kunnen dalen.

Stop met onze kinderen te leren geloven op onze scholen - Darya Safai

Onze kinderen zitten meer dan de helft van de dag op school om zich te bekwamen in allerhande kennis en vaardigheden. Maar als het over menselijke verhoudingen gaat, in mijn geval over de gelijkheid tussen man en vrouw, worden er plots grenzen getrokken. Kinderen worden op basis van het geloof van hun ouders verdeeld over klassen moraal en godsdienst, waar dan nog alleen de positieve kanten van hun religie aan bod komen. Hoe kunnen ze zo ooit kritisch leren kijken naar de patriarchale, discriminerende tradities?

Strijd om talent - Sara De Mulder

Competitieve overheidslonen en arbeidsomstandigheden, dwingen privébedrijven om mensen werkzekerheid te bieden. Dat past niet altijd in het kraam van werkgeversorganisaties. Zij pleiten voor hamburgerjobs, flexcontracten en een ver doorgedreven flexibiliteit waarin werkzekerheid geen rol meer speelt. In veel landen hoppen jongeren reeds van projectcontract naar projectcontract voor een hongerloon, met geen enkel uitzicht op vast werk. Hun leven staat jarenlang on hold.

De religieuze wurggreep van de Grondwet - Leni Franken

Al decennialang draagt de Belgische belastingbetaler bij aan de subsidiëring van erkende levensbeschouwingen. Deze financiering, die momenteel zo’n 415 miljoen euro zou bedragen, is volgens Gwendolyn Rutten (Open VLD) overbodig en zou daarom beter worden afgeschaft: “alle religies moeten zichzelf bedruipen. De tijd is rijp om de discussie aan te vatten”, aldus Rutten. De reacties lieten, uitgerekend op Stille Zaterdag, niet lang op zich wachten. CD&V is traditiegetrouw tegen het voorstel.

Ik wil niet dat iedereen atheïst wordt, dat hoeft niet - Ann Brusseel

Absolute vrijheid bestaat niet en dat is maar goed ook. Vrijheid is waardevol als ze geldt voor elkeen. Daardoor is de vrijheid van het individu begrensd. Want als jij alle vrijheid neemt, komt de vrijheid van anderen in het gedrang. In de maatschappij worden daarom bepaalde gedragingen afgebakend in regels, wetten en gewoonten. Liberalen zijn wel geen voorstanders om elk aspect van je leven te reglementeren. We willen vooral goede wetgeving die niet alleen vrijheden waarborgt, maar ook kansen biedt. Interview door Liza Janssens.

Win for Life - Nele Lijnen

Ze zijn – jammer genoeg – dun gezaaid: het aantal parlementsleden dat kan en durft uitpakken met een visionair gericht toekomstplan voor een zo delicate materie als de hervormingvan onze Sociale Zekerheid en heel ons sociaal Beleidin de ruime zin van het woord. Deze uitdaging heeft Nele Lijnen – met een dynamisme en enthousiasme die haar eigen is – met succes aangepakt in haar boek Win For Life dat eind maart is gepubliceerd bij uitgeverij Pelckmans Pro. Recensie door Mark Bienstman.

Lenin in de trein. De reis naar de revolutie- Catherine Merridale

1917 was een bewogen jaar voor Rusland. Het had al 5,5 miljoen landgenoten verloren in de Eerste Wereldoorlog, er heerste hongersnood en door de Februarirevolutie was de tsaar onttroond en vervangen door een Voorlopige Regering, die het land nauwelijks onder controle had. Tegelijkertijd hadden grote groepen arbeiders sovjets gevormd, vormen van zelfbestuur aan de basis. Er bestond dus een duale macht. Op dat eikel moment werd Lenin het geheime oorlogswapen van Duitsland. Recensie door Leo De Haes.

Theorieën over rechtvaardigheid - Dirk Verhofstadt (red.)

Het is verdienstelijk van Liberales om door middel van de Rawlslezingen het debat een sociaal rechtvaardige samenleving binnen een liberaal kader aan te zwengelen. <I>Theorieën over rechtvaardigheid</I> past binnen de zogenaamde Gent-Leidse School waarbij filosofie praktisch wordt toegepast om de idealen van de Verlichting te bevorderen. Tot die school behoren Dirk Verhofstadt (UGent) en Paul Cliteur (ULeiden). De filosofie van Rawls verdient het om zich over en breed publiek te verspreiden. Recensie door Floris van den Berg.

Down to Earth - Renata Heinen en Rolf Winters

Deze film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India en toont de bijzondere ontmoetingen van het gezin met tribale ‘earth keepers’. Van de intensieve gesprekken die ze voerden met wijzen en stamhoofden, maakten ze een film die vertelt hoe alles met elkaar in verbinding staat en hoe nodig het is om onze aarde te koesteren.

Slachthuizen moeten veel beter gecontroleerd worden - Johannes Derboven

Omdat dieren zelf niet kunnen opkomen voor hun rechten, moeten mensen dit in hun plaats doen. De overheid heeft daarom als taak om te bepalen wat wel en wat niet mag. Hierbij kan de vraag worden gesteld of er niet te ver is doorgeslagen in de richting van automatisering en efficiëntieverbetering. Wanneer het dierenwelzijn niet voldoende kan worden gegarandeerd, zou steeds de kant van de dieren moeten worden gekozen. Het resultaat hiervan zou moeten zijn dat de processen in hun voordeel worden aangepast.

Pleidooi voor de opkomstplicht - Wim Geluykens

Het stemrecht dient niet louter te worden gezien als een recht van de burger, maar evenzeer als een noodzaak voor de overheid om van elke stemgerechtigde diens waardeoordeel over de omgang van de staat met de verkregen rechten te kunnen bekomen. Een opkomstplicht die dat stemrecht faciliteert, heeft daarom absoluut zijn plaats in een liberale democratie, net omdat ze helpt de rechten van het individu en het voortbestaan van de democratische basis van de staat te garanderen.