Over Liberales

Missieverklaring Liberales - Manifest van Poperinge

Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de Liberale Beweging, een collectief van kritisch liberaal geïnspireerde individuen die zich tot doel stellen in dialoog te gaan en kennis, inzicht en informatie te verwerven en te verspreiden in een streven naar een meer liberale samenleving.

 
 

Preambule

In 2014, honderd jaar na het uitbreken van de Grote Oorlog, moeten we eraan herinneren dat 'universele rechten' nooit blijvend verworven zijn. De leden van Liberales kiezen deze symbolische datum om hun missieverklaring te hernieuwen. Een kritische houding en zelfreflectie maken het mogelijk dat teksten en verklaringen evolueren en eventueel in vraag worden gesteld.

Zelfs met fundamentele tegenstellingen, laten liberale principes ons in al onze verscheidenheid toe om met wederzijds respect en bescherming van individuele vrijheid te werken aan een harmonieuze samenleving.

Ook de Europese generaties die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geen oorlog aan den lijve hebben ondervonden, dienen humane en liberale verworvenheden actief te verdedigen. Wetenschappelijke of technologische ontwikkelingen zijn geen absolute garantie voor meer geluk of welzijn, noch voor de bevordering van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Dit besef stelt ons allen voor de blijvende uitdaging te strijden tegen dogmatisme, autoritarisme, gebrekkige opvoeding en schrijnende leefomstandigheden. De liberale gedachte legt de mensheid geen eindvisie op van hoe de wereld er zou moeten uitzien. Wel roept het liberalisme op om individueel, maar ook met anderen, zijn of haar leven en wereld gestalte te geven en verschaft ze ons daartoe de nodige grondbeginselen. Zelfs met fundamentele tegenstellingen, laten liberale principes ons in al onze verscheidenheid toe om met wederzijds respect en bescherming van individuele vrijheid te werken aan een harmonieuze samenleving. Aangezien er nog op zo veel plaatsen in de wereld obscurantisme en politiek geweld aanwezig blijven moeten we de Verlichtingswaarden blijven verdedigen.


2015-09-07-anthonydelanoix-001-683x1024.jpg

Visie

1. De samenleving is een complex geheel dat constant evolueert en nooit volledig te doorgronden is. Om deze complexe samenleving naar harmonie te laten ontwikkelen is individuele vrijheid via dialoog en geweldloosheid een noodzakelijke basisvoorwaarde.

2. Liberale principes zoals individuele autonomie, rationaliteit, objectiviteit, universaliteit en democratie bieden de grootste garantie op een harmonieuze samenleving. Vanuit een liberaal mens- en wereldbeeld geloven wij in het potentieel van het individu en staan wij wantrouwig tegenover machtsconcentraties. Daarom streven we naar een open samenleving waar onvrijheden worden weggewerkt, niet in het minst deze onvrijheden die sociale mobiliteit verhinderen.

3. Vrijheid, samen met gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, zijn voor ons de belangrijkste kernwaarden. We streven naar een juiste balans tussen deze drie kernwaarden om zo een harmonieus klimaat te creëren waarin de rijke verscheidenheid en het potentieel van elk individu zich kan ontwikkelen om zo, via beproefde methoden of met weloverwogen kennis, bij te dragen tot een meer vredevolle en welvarende samenleving. Wie vrijheid als gedeelde waarde ten volle koestert houdt rekening met anderen - ook met toekomstige generaties - en handelt bij voorkeur doordacht en met het oogpunt schade te voorkomen of geen onrechtmatige schade aan anderen toe te brengen.

4. Bijzondere aandacht moet gaan naar het welzijn van het kind. Opvoeding en onderwijs zijn de sleutels tot de vorming van mondige en kritische burgers die opkomen voor vrijheid, democratie en universele rechten. Onze individuele verantwoordelijkheid mogen we daarbij niet uit de weg gaan. Zelfontplooiing en engagement moeten centraal staan.

5. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de basis voor vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Het moet voor eenieder mogelijk zijn om eigen invulling en expressie te geven aan zijn leven. Eenieder heeft recht op vrije sociale en culturele beleving, privaat eigendom en vrij ondernemerschap.

6. Voor de institutionele inrichting van de samenleving pleiten wij radicaal voor een seculiere parlementaire democratie en voor een universele seculiere moraal. Deze bieden de grootste garantie om in de privésfeer eenieder op individuele basis de vrijheid te laten om zijn of haar eigen levensbeschouwing en persoonlijke voorkeuren in te vullen of in groep te beleven. We doen geen enkele toegift aan dogmatisme en stellen dat de samenleving enkel kan worden ingericht op basis van begrippen en principes die open staan voor ieder mens en welke op strikt rationele basis begrepen en aanvaard kunnen worden.

7. Wij zijn niet blind voor ongelijkheid en menen dat een individu in onze samenleving aanspraak mag maken op gelijke startkansen van waaruit hij of zij eigen keuzes kan maken. Daartegenover staat een individuele morele plicht om naar eigen vermogen bij te dragen aan een vrije en democratische samenleving waarin mensen als doelen worden gezien en niet enkel als middelen.

8. Het liberalisme is een optimistisch, maar geen blind utopistisch gedachtegoed. Maatschappelijke mechanismen zijn complex, en we combineren het streven naar emancipatie met een gezonde dosis pragmatisme. We verkiezen stapsgewijze evoluties boven revoluties of andere radicale maatschappelijke experimenten omdat die te grote of ongekende risico's inhouden op leed, geweld of onvoorziene schade.

9. Mensen zijn vrij zich te verenigen om hun rechten passend te verdedigen. Ons liberale wantrouwen tegenover machtsconcentraties geldt ook ten aanzien van overheden. Zoals bewust gedeelde waarden kunnen leiden tot minder opgelegde normen, zijn wij ervan overtuigd dat hoe meer verantwoordelijkheid burgers opnemen, hoe minder overheid nodig is.

10. We zijn ervan overtuigd dat meer liberalisme leidt tot meer optimisme – en omgekeerd. Bewuste individuen kunnen dit stimuleren door hun liberaal engagement uit te dragen en zich te verenigen.

Strategie

1. Liberales streeft naar een meer liberale samenleving en stelt daartoe het liberale gedachtegoed centraal. Liberales koestert daarbij de rijkdom van levensbeschouwelijk liberalisme en blijft onafhankelijk van drukkingsgroepen en partijpolitiek.

2. Liberales verspreidt liberale ideeën via teksten op het web, mailings, digitale media, opiniestukken, openbare lezingen, gespreksavonden en debatten.

3. Het is een feitelijk gegeven dat Liberales voornamelijk in het Nederlands actief is, maar dit betekent geenszins dat Liberales zich afsluit van anderstaligen. Iedereen met een liberaal engagement, ongeacht individuele kenmerken als geslacht, huidskleur, geaardheid, moedertaal, herkomst of gelijk welke andere, kan deel uitmaken van de liberale beweging en van Liberales.

4. In een open geest legt Liberales diverse contacten met zowel uitgesproken liberalen als niet-liberalen en is bereid tot samenwerking over grenzen heen in de overtuiging dat zelfs onze meest gekoesterde ideeën moeten getoetst worden aan andere ideeën.

5. Liberales pleit voor kritische en onafhankelijke journalistiek die handelt overeenkomstig de ethische codes.

6. Iedereen die zich met Liberales wil engageren, kan dat door deze missieverklaring te onderschrijven, door onze publicaties te verspreiden, door aanwezig te zijn op onze evenementen, of door Liberales met bescheiden bijdragen financieel te ondersteunen.

7. Liberales beperkt zijn kosten tot een minimum en Liberales kernleden zijn vrijwilligers met een onbezoldigd engagement. Deze werkwijze biedt de grootste garantie op waarachtig engagement van de kernleden en op de onafhankelijkheid van de organisatie. Daarom weigert Liberales grote financiële bijdragen die deze onafhankelijkheid kunnen compromitteren.

8. Liberales kernleden delen een uitgesproken engagement voor het liberalisme, niet voor partijpolitiek of drukkingsgroepen. De kernleden van Liberales zijn verantwoordelijk voor hun eigen uitspraken en met naam ondertekende teksten. Liberales is als collectief niet verantwoordelijk voor de uitspraken van individuele kernleden, en kernleden zijn niet individueel verantwoordelijk voor uitspraken van andere kernleden.

9. Liberales biedt een forum waar de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. Oproepen tot geweld worden niet toegestaan maar opvattingen en culturen moeten bekritiseerd kunnen worden. Teksten en lezingen moeten beoordeeld worden op inhoud. Liberales nodigt iedereen uit om de inhoud op rationele en empirische gronden aan kritiek te onderwerpen.

10. Wie zijn liberaal engagement ten dienste wil stellen van Liberales, kan zich kandidaat stellen voor kernlidmaatschap via een van de kernleden. Het kernlidmaatschap van Liberales vereist uiteraard een passende activiteitsgraad.

luxury-silver-pen-with-a-business-diary-picjumbo-com.jpg